PFRON

Ze względu na znaczny udział osób niepełnosprawnych w strukturze zatrudnienia Cat@Net firma zapewnia swoim klientom dodatkową korzyść finansową w postaci ulg we wpłatach na PFRON, na podstawie ustawy z dnia 27-08-1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.*

Obecnie ulga jaką może otrzymać klient usług Cat@Net, na podstawie w/w ustawy, wynosi ponad 50 proc. wartości świadczonej usługi.Dla płatników PFRON oznacza to de facto obniżenie kosztu usługi e-PR o ponad połowę.

Ponadto dla klientów zobowiązanych do dużych wpłat na PFRON stworzyliśmy unikalną ofertę pozwalającą przy współpracy z nami zredukować wpłaty na PFRON w wartościach wyższych niż koszt usługi, co powoduje czysty zysk klienta!

* Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje kwestie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz możliwości ograniczenia tych wpłat: Art. 21.1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (obecnie po zaokrągleniu 1715 PLN).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *